Belastingdienst tips

Inkomstenbelasting 2017 (IB) aangifte doen met Jortt

Inkomstenbelasting aangifte doen

Je moet belasting betalen over je inkomsten. Je moet de aangifte inkomstenbelasting doen zodat bepaald kan worden hoeveel je moet betalen (of nog terug krijgt). Vanaf 1 maart 2018 kan je de aangifte IB 2017 doen. Je moet voor 1 mei 2018 je aangifte IB hebben gedaan. De aangifte IB die je doet in 2018 gaat dus over het vorige jaar.

Je kan heel eenvoudig uitstel aanvragen tot 1 september 2018. Lees bij Uitstel inkomstenbelasting aanvragen hoe dit werkt.

Met Jortt kan je makkelijk zelf je IB aangifte doen door de getallen van je winst en verlies en je Balans over te nemen op het Inkomstenbelastingformulier bij de Belastingdienst. Welke getallen je van Jortt waar in moet vullen bij de Belastingdienst lees je hieronder.

Invullen van de aangifte Inkomstenbelasting 2017

De inkomstenbelasting 2017 wordt berekend over de winst uit je bedrijf. Als je met Jortt werkt is je winst heel eenvoudig op te zoeken. Het staat namelijk onderaan de streep bij je winst- en verliesrekening.

De Belastingdienst heeft echter een omweg om je winst te berekenen. De som die de Belastingdienst maakt is:

Fiscale winstberekening

Dit is hoe de Belastingdienst de fiscale winstberekening doet
Ondernemings/Eigen vermogen einde boekjaar(balans december 2017)
Ondernemings/Eigen vermogen begin boekjaar-(balans december 2016)
Saldo ondernemingsvermogen=
Privéonttrekkingen+(balans december 2017)
Winstberekening =

De reden dat de Belastingdienst op deze manier werkt, is dat er zo geen geld uit je bedrijf weggesluisd kan worden. Het is een driehoekscontrole die niet te misleiden is. De fiscale winstberekening moet gelijk uitkomen met de winstberekening in Jortt.

Winst- en verliesrekening

Je komt de volgende vragen tegen; gebruik hiervoor de winst- en verliesrekening 2017 van Jortt:

Vertaling van Winst- en verlies Inkomstenbelasting naar Winst- en verlies Jortt
Winst- en verlies IBWinst- en verlies Jortt
OpbrengstenTotaal opbrengsten
Inkoopkosten, uitbesteed werk en andere externe kostenKostprijs van de omzet + Uitbesteed werk + Inkoop materialen
PersoneelskostenLonen + Loonbelasting + Sociale lasten (Let op! Alleen voor ingehuurd personeel, niet voor jezelf)
AfschrijvingenCorrectie afschrijvingen
Waardeveranderingenn.v.t.
Overige bedrijfskostenalle overige kosten
Bedrijfslastenn.v.t.

Controleer je winst- en verliesrekening in Jortt, zorg dat je alle opbrengsten en kosten hebt verwerkt en dat je winst of verlies 2017 in Jortt gelijk is aan het 'Saldo winst-en-verliesrekening' bij je IB.

Balans Activa

Je activa zijn je bezittingen. Deze staan aan de linkerkant van je balans.

Zet de balans van Jortt op december 2017 en neem de volgende gegevens over:

Vertaling van activa balans Inkomstenbelasting naar balans Jortt
Balans activa IBBalans Jortt
Immateriële vaste activaNiet fysieke bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activaFysieke bedrijfsmiddelen
Financiële vaste activaFinanciële bedrijfsmiddelen
VoorradenVoorraden
VorderingenNog te ontvangen
Vorderingen op handelsdebiteurenOnbetaalde facturen klanten
EffectenAandelen rekening
Liquide middelenKas en bank

Balans Passiva

Je passiva zijn je schulden en het eigen vermogen. Deze staan aan de rechterkant van je balans.

De Belastingdienst vraagt je beginsaldo. Gebruik daarvoor Eigen vermogen van de balans van Jortt op december 2016.

De Belastingdienst vraagt je eindsaldo. Gebruik daarvoor Eigen vermogen van de balans van Jortt op december 2017.

Vertaling van passiva balans Inkomstenbelasting naar balans Jortt
Balans passiva IBBalans Jortt
OndernemingsvermogenEigen vermogen
Eigen vermogenEigen vermogen
OudedagsreserveFOR
Terugkeerreserven.v.t.
VoorzieningenVoorzieningen
Langlopende schuldenLanglopende schulden
Kortlopende schuldenNog te betalen
Schuld loonheffingen Onderdeel van Te betalen leveranciers
Schuld omzetbelastingbtw

De activa (bezittingen) en de passiva (eigen vermogen en schulden) moeten gelijk zijn (in balans).

Privéonttrekkingen en privéstortingen

Privéonttrekkingen is de som van de privéopname en -stortingen die je hebt gedaan in het boekjaar. Deze staan in Jortt op de balans als Privéopname/stortingen.

Vertaling van passiva balans Inkomstenbelasting naar balans Jortt
Privéopname en -stortingen IBPrivéopname en -stortingen Jortt
Privéonttrekkingen in geldPrivéopname/storting rekeningen 2017
Privéonttrekkingen in naturan.v.t.
Onttrekking privégebruik woningn.v.t.
Onttrekking onroerende zaakn.v.t.
Onttrekking privégebruik auto van de ondernemingn.v.t.
Overige privéonttrekkingenn.v.t.
Privéstortingenn.v.t.
Ingebrachte onroerende zaakn.v.t.
Overige privéstortingenn.v.t.

Niet- of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten

Deze zijn niet van toepassing. Niet aftrekbare kosten zijn in Jortt al via privéopnamen verwerkt.

Wijzigingen in toelaatbare reserves

Meestal niet van toepassing.

Probleemoplossers

Wat als er een verschil is tussen de verlies- en winstberekening van de Belastingdienst en de winst -en verliesrekening in Jortt?

Klein verschil

Is het een klein verschil (binnen de marge van een paar tientjes)? Dan zijn het de afrondingsverschillen. In Jortt werk je op twee cijfers achter de komma, bij alle belastingaangiften werk je afgerond in jouw voordeel. Dat scheelt al snel een paar euro per kwartaal.

Geen paniek, pas de winst of verlies van een paar euro aan, totdat deze overeenkomen. Dit is geen fraude of sjoemelen. Dit is de enige manier om het op te lossen. Dat weet de Belastingdienst ook.

Groot verschil

Is het verschil meer dan een paar tientjes? Dan gaat er iets niet goed. Controleer eerst of alle bedragen van je winst- en verliesrekening in Jortt zijn overgenomen.

Lost dat het probleem niet op? Controleer dan je Potentiële reserves op de balans. Controleer alle maanden van het jaar. Verandert de Potentiële reserve door de maanden heen? Dan missen er banktransacties. Upload de ontbrekende banktransacties door middel van het uploaden van de ontbrekende MT940 bestanden.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.