Vennootschapsbelasting 2018 (vpb) aangifte doen met Jortt

Vennootschapsbelasting aangifte doen

Je moet belasting betalen over de winst van je bedrijf. Hiervoor moet je de aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen zodat bepaald kan worden hoeveel je moet betalen.

De tarieven (vpb voor 2018):
tot en met € 200.00020%
boven € 200.00025%

Datum aangifte vennootschapsbelasting

Je moet de aangifte indienen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar.

Je kan heel eenvoudig uitstel aanvragen tot 1 november 2019. Lees bij Uitstel vennootschapsbelasting aanvragen hoe dit werkt.

Vennootschapsbelasting programma downloaden

Het programma om je vpb-aangifte mee te doen, kun je gratis downloaden via de ondernemerspagina van de Belastingdienst. Kies de link Aangifte vennootschapsbelasting en download het programma voor jouw systeem.

Vennootschapsbelasting doen met Jortt

Met Jortt kan je makkelijk zelf je vennootschapsbelasting doen door de getallen van je winst en verlies en je Balans over te nemen op het vennootschapsbelastingformulier bij de Belastingdienst. Waar je welke getallen van Jortt moet invullen bij de Belastingdienst, lees je hieronder.

Invullen van de aangifte vennootschapsbelasting 2017

De vennootschapsbelasting 2017 wordt berekend over de winst uit je bedrijf. Als je met Jortt werkt is je winst heel eenvoudig op te zoeken. Het staat namelijk onderaan de streep bij je winst- en verliesrekening.

De Belastingdienst heeft echter een omweg om je winst te berekenen. De som die de Belastingdienst maakt is:

Fiscale winstberekening

Dit is hoe de Belastingdienst de fiscale winstberekening doet
Ondernemings/Eigen vermogen einde boekjaar(balans december 2018)
Ondernemings/Eigen vermogen begin boekjaar-(balans december 2017)
Saldo ondernemingsvermogen=
Privéonttrekkingen+(balans december 2018)
Winstberekening =

De reden dat de Belastingdienst op deze manier werkt, is dat er zo geen geld uit je bedrijf weggesluisd kan worden. Het is een driehoekscontrole die niet te misleiden is, probeer dat dus ook niet. De fiscale winstberekening moet gelijk uitkomen met de winstberekening in Jortt.

Meest gebruikte velden

Hieronder geven we de vertaling van de meest gebruikte velden in je vpb-aangifte. De overige velden zijn veelal niet van toepassing. Mocht je ze wel toegepast hebben, dan ben je daarvan op de hoogte en begrijp je hoe je dit moet verwerken.

Balans Activa

Je activa zijn je bezittingen. Deze staan aan de linkerkant van je balans.

Zet de balans van Jortt op december 2018) en neem de volgende gegevens over:

Vertaling van activa balans vennootschapsbelasting naar balans Jortt
Balans activaBalans Jortt
Immateriële vaste activaNiet fysieke bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activaFysieke bedrijfsmiddelen
Financiële vaste activaFinanciële bedrijfsmiddelen
VoorradenVoorraden
VorderingenNog te ontvangen
Vorderingen op handelsdebiteurenOnbetaalde facturen klanten
EffectenAandelen rekening
Liquide middelenKas en bank

Balans Passiva

Je passiva zijn je schulden en het eigen vermogen. Deze staan aan de rechterkant van je balans.

De Belastingdienst vraagt je beginsaldo. Gebruik daarvoor Eigen vermogen van de balans van Jortt op december 2017.

De Belastingdienst vraagt je eindsaldo. Gebruik daarvoor Eigen vermogen van de balans van Jortt op december 2018.

Vertaling van passiva balans Inkomstenbelasting naar balans Jortt
Balans passivaBalans Jortt
Gestort en opgevraagd kapitaalGestort kapitaal
WinstreserveWinst
OndernemingsvermogenEigen vermogen
Eigen vermogenEigen vermogen
OudedagsreserveFOR
Terugkeerreserven.v.t.
VoorzieningenVoorzieningen
Langlopende schuldenLanglopende schulden
Kortlopende schuldenNog te betalen
Schuld loonheffingen Onderdeel van Te betalen leveranciers
Schuld omzetbelastingbtw

De activa (bezittingen) en de passiva (eigen vermogen en schulden) moeten gelijk zijn (in balans).

Winst- en verliesrekening

Je komt de volgende vragen tegen; gebruik hiervoor de winst- en verliesrekening 2018 van Jortt:

Vertaling van Winst- en verlies Inkomstenbelasting naar Winst- en verlies Jortt
Winst- en verliesWinst- en verlies Jortt
Netto-omzetOpbrengsten
Inkoopprijs van de verkopen en grond- en hulpstoffenKostprijs van de omzet + Inkoop materialen
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kostenUitbesteed werk)
Lonen en salarissenLonen
Sociale lastenSociale lasten
PensioenlastenSociale lasten (geen standaard categorie in Jortt, maak deze aan als subpost van Lonen)
Ontvangen uitkeringen en subsidiesWBSO (geen standaard categorie in Jortt, maak deze aan als subpost van Lonen)
AfschrijvingenAfschrijvingen
Overige bedrijfskostenalle overige kosten
Waardeveranderingenn.v.t.
Resultaat uit deelnemingenDividend uit andere deelnemingen
Buitengewone batenn.v.t.
Buitengewone lastenn.v.t.

Fiscale winst

Extra veld fiscale winst
Terugbetalingen van kapitaal
of stortingen kapitaal
De wijziging in Gestort kapitaal

Belastbaar bedrag

Extra veld belastbaar bedrag
Investeringsaftrekkleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Controleer je winst- en verliesrekening in Jortt, zorg dat je alle opbrengsten en kosten hebt verwerkt en dat je winst of verlies 2018 in Jortt gelijk is aan het 'Saldo winst-en-verliesrekening' bij je vennootschapsbelasting.

Probleemoplossers

Wat als er een verschil is tussen de verlies- en winstberekening van de Belastingdienst en de winst -en verliesrekening in Jortt?

Klein verschil

Is het een klein verschil (binnen de marge van een paar tientjes)? Dan zijn het de afrondingsverschillen. In Jortt werk je op twee cijfers achter de komma, bij alle belastingaangiften werk je afgerond in jouw voordeel. Dat scheelt al snel een paar euro per kwartaal.

Geen paniek, pas de winst of verlies van een paar euro aan, totdat deze overeenkomen. Dit is geen fraude of sjoemelen. Dit is de enige manier om het op te lossen. Dat weet de Belastingdienst ook.

Groot verschil

Is het verschil meer dan een paar tientjes? Dan gaat er iets niet goed. Controleer eerst of alle bedragen van je winst- en verliesrekening in Jortt zijn overgenomen.

Lost dat het probleem niet op? Controleer dan je Potentiële reserves op de balans. Controleer alle maanden van het jaar. Verandert de Potentiële reserve door de maanden heen? Dan missen er banktransacties. Upload de ontbrekende banktransacties door middel van het uploaden van de ontbrekende MT940 bestanden.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.