Vennootschapsbelasting Balans

Vervolgens geef je in de aangifte vennootschapsbelasting aan of het waarderingsstelsel van de activa en/of passiva (bezittingen en/of schulden) in dit boekjaar is gewijzigd.

Verder geef je aan of dit de eerste of een volgende aangifte vennootschapsbelasting is.

vpb balans

Immateriële vaste activa

Bij de immateriële vaste activa neem je de Goodwill over en de eventuele andere immateriële vaste activa.

vpb Immateriële vaste activa

Deze neem je over van de eindbalans:

vpb Immateriële vaste activa jortt

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa is het totaal van de waarde van je bedrijfsmiddelen.

vpb materiële vaste activa

Deze neem je over van de eindbalans:

vpb fysieke bedrijfsmiddelen

Andere materiële vaste activa

Bij de andere materiële vaste activa neem je het totaal bij Mutaties vaste activa van de Jortt Jaarrekening over voor Fiscale kosten aanschaf of voortbrenging.
Fiscale restwaarde is de optelling van alle restwaardes van de bedrijfsmiddelen waarvan nog wordt afgeschreven in het gekozen jaar.

vpb Andere materiële vaste activa

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn de deelnemingen en verstrekte lange termijn leningen.

vpb financiele vaste activa

Deze neem je over van de eindbalans:

vpb financiele bedrijfsmiddelen

Voorraden

De voorraad corrigeer je voor het einde van het jaar, dat doe je zo: Voorraad boeken.

vpb voorraad

Deze neem je over van de eindbalans:

vpb vooraden

Vorderingen

De vorderingen zijn alle kortlopende vorderingen. Dit zijn onder andere de openstaande facturen van je klanten, de rekening-courant en verstrekte korte termijn leningen.

vpb vorderingen

Deze neem je over van de eindbalans:

vpb debiteuren

Effecten

De effecten zijn de aandelen die snel te verhandelen zijn, meestal zijn deze ondergebracht bij een aandelenrekening zoals Evi, Binck, etc.

vpb effecten

Deze neem je over van de eindbalans:

vpb aandelen

Liquide middelen

De liquide middelen zijn de overige regels bij Kas en bank. Dus je betaal- en spaarrekeningen en eventueel het kasgeld.

vpb liquide middelen

Deze neem je over van de eindbalans:

vpb kas en bank

Ondernemingsvermogen

In het ondernemingsvermogen zit weer een controle van de Belastingdienst verstopt. Alhoewel het ondernemingsvermogen als een bedrag in Jortt staat (Eigen vermogen), moet je deze bij de Belastingdienst opbouwen uit het Gestort kapitaal, de Agioreserve (indien van toepassing) en de Winstreserve (het resultaat van de winst- en verliesrekening).

vpb ondernemersvermogen

Deze neem je over van de eindbalans:

vpb eigen vermogen

Voorzieningen

Wanneer je voorzieningen hebt gemaakt, voer je deze in.

vpb voorzieningen

Deze neem je over van de eindbalans:

vpb voorziening

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden onderverdeeld in schulden aan de participanten (meestal achtergestelde leningen) en overige leningen.

vpb langlopende schulden

Deze neem je over van de eindbalans:

vpb ontvangen lening langlopend

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn onder andere de Nog te betalen leveranciers en de Nog te betalen btw.

vpb kortlopende schulden

Deze neem je over van de eindbalans:

vpb ontvangen kortlopende lening

Overzicht balans

De Belastingdienst geeft je nu een overzicht van de balans zoals je die hebt opgegeven, zodat je deze kunt controleren.

vpb overzicht balans

Toelichting op de balans

Mocht je een kleine afwijking hebben in bijvoorbeeld de bedrijfsmiddelen, omdat Jortt deze per maand berekent en je dit voorheen per dag deed, dan kun je dat hier opgeven.

vpb toelichting balans

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.