Een geconsolideerde jaarrekening

Heb jij een holding en een werkmaatschappij (deelneming), dan kun je van bijvoorbeeld een bank of kredietverstrekker de vraag krijgen een geconsolideerde jaarrekening aan te leveren.

Wat is een geconsolideerde jaarrekening?

Een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening van een holding en haar werkmaatschappij (-en), waarin de balans en de winst-en-verliesrekeningen worden samengevoegd tot één geheel. Een geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de financiële gegevens van meerdere vennootschappen.

Waarom doe je een consolidatie?

Een consolidatie heeft als voordeel dat je in één rapport kunt zien wat het resultaat is van de holding en haar werkmaatschappij (-en) samen. Ook heb je op deze manier beter inzicht in de bezittingen, eigen vermogen en schulden of financieringen van de groep als geheel.

Hoe moet je consolideren?

Consolideren betekent het samenvoegen van de balans en de winst-en-verliesrekeningen van de holding en werkmaatschappij (-en). Je telt de bedragen van dezelfde categorieën bij elkaar op. In de geconsolideerde jaarrekening staat dan bijvoorbeeld het totaal van de bedrijfsmiddelen, de vorderingen en de schulden.

Een aantal posten hoort niet thuis in een geconsolideerde jaarrekening. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van de deelneming (werkmaatschappij), de onderlinge rekening-courantverhoudingen en de onderling gefactureerde omzet. Deze posten ga je elimineren.

Wat is elimineren?

Elimineren betekent het verwijderen van onderlinge verhoudingen op de balans en winst-en-verliesrekening. Door een aantal posten te verwijderen geef je een juist beeld van de financiële situatie van de groep als geheel, zonder dat bedragen op de balans en winst-en-verliesrekening door onderlinge posten “kunstmatig” hoog zijn.

Stel dat de holding op 31 december een factuur stuurt naar de werkmaatschappij voor € 100.000. In de holding zie je dit terug op de balans bij openstaande facturen klanten en in de winst-en-verliesrekening bij omzet. In de administratie van de werkmaatschappij zie je dit op de balans terug bij openstaande facturen leveranciers en in de winst-en-verliesrekening bij kosten.

Of je deze posten nu wel of niet elimineert; het resultaat onderaan de streep blijft hetzelfde. Toch ben je verplicht om deze posten te elimineren. Doe je dit niet, dan geeft dit een vertekend beeld van de omzet en kosten én van vorderingen en schulden omdat dit onderlinge posten zijn en deze het saldo op de balans en winst-en-verliesrekening opblazen.

Welke posten moeten worden geëlimineerd?

Onderstaand volgt een lijst van posten die moeten worden geëlimineerd:

  • Waarde van de deelneming
  • Eigen vermogen van de deelneming
  • Openstaande debiteuren van holding of deelneming
  • Openstaande crediteuren van holding of deelneming
  • Rekening-courant vordering of schuld op holding of deelneming
  • Omzet gefactureerd aan holding of deelneming
  • Kosten gefactureerd aan holding of deelneming
  • Rentekosten of opbrengsten van vordering of schuld aan holding of deelneming
  • Resultaat deelneming

Hoe moet je elimineren?

Ga je elimineren, dan streep je posten tegen elkaar weg. Als voorbeeld: Staat op de balans van de holding een rekening-courant vordering op de deelneming, dan streep je deze weg tegen de rekening-courant schuld aan de holding die op de balans van de deelneming staat. Per saldo is dit nul. Je kunt posten alleen elimineren wanneer deze aan elkaar gelijk zijn. Zijn ze niet gelijk dan heb je waarschijnlijk nog niet alle boekingen voor het betreffende jaar gemaakt.

Vanuit Jortt wordt een geconsolideerde jaarrekening niet ondersteund.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.