Zelfstandigenaftrek en startersaftrek 2024

Als ondernemer kun je gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Zelfstandigenaftrek is een fiscaal voordeel voor ondernemers om zelfstandigheid te bevorderen en om ondernemers de mogelijkheid te geven een deel van de winst te reserveren of daarmee een buffer op te bouwen.

In 2024 bedraagt deze aftrek € 3.750. Een startende ondernemer kan bovendien recht hebben op de startersaftrek. De startersaftrek is een extra fiscale aftrek van € 2.123.

Voor zelfstandigenaftrek moet je 'ondernemer zijn' voor de inkomstenbelasting. Of je dat bent, hangt helemaal van je situatie af. Je kunt het eenvoudig controleren met de OndernemersCheck. Heb je een bv, dan ben je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Urencriterium zelfstandigenaftrek

De belangrijkste voorwaarde voor deze fiscale kortingen is dat wordt voldaan aan het urencriterium. Het urencriterium is minimaal 1.225 uren (ongeveer 25 uur per week) dat aan de onderneming moet worden gewerkt. Onder werken aan de onderneming valt:

  • Alle uren die je besteedt aan je bedrijf. Dus ook de reistijd, de tijd om je boekhouding te doen, maar ook om je website te onderhouden of de tijd die je gebruikt om de strategie voor je bedrijf te bedenken en uit te werken. Als richtlijn kun je aanhouden: al het (denk)werk dat niet zou zijn verricht als er geen onderneming zou zijn geweest.
  • Ben je zwanger, dan mag je de uren die je gedurende de 16 weken die je niet werkt, meetellen als gewerkte uren.

Je moet de uren redelijkerwijs kunnen aantonen, bijvoorbeeld door ze (globaal) bij te houden in een agenda. De Belastingdienst kan hierom vragen. Het gaat hier dus niet om een 'per uur-specifieke' verantwoording zoals je deze voor je klanten zou bijhouden.

Grotendeelscriterium zelfstandigenaftrek

Als tweede criterium geldt dat indien er naast de onderneming wordt gewerkt in loondienst (of anderszins), minimaal de helft van de gewerkte uren aan de onderneming moet worden besteed (dit is het zogeheten grotendeelscriterium).

Voldoe je in een jaar niet aan het urencriterium en het grotendeelscriterium? Dan mag je nog steeds ondernemen. Je mag alleen geen gebruik maken van de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek.

Voorwaarden startersaftrek 2024

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Je kunt dus alleen aanspraak maken op de startersaftrek als je ook recht hebt op de zelfstandigenaftrek.

Als ondernemer heb je recht op de startersaftrek indien aan een tweetal eisen wordt voldaan:

  • je was één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer
  • in deze periode is niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek toegepast

Hiermee wordt bedoeld dat je in de eerste vijf jaren als ondernemer de startersaftrek maximaal drie maal mag toepassen. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat je als ondernemer in de eerste twee jaren nog niet voldoet aan het urencriterium. In dat geval mag je in het derde, vierde en vijfde jaar van je ondernemerschap de startersaftrek toepassen.

Zelfstandigenaftrek bij AOW-gerechtigden

Heb je als ondernemer recht op AOW? Dan heb je, indien je aan de eerder genoemde voorwaarde voldoet, recht op een zelfstandigenaftrek van € 1.875 (50% van € 3.750).

Zelfstandigenaftrek bij lage winst of zelfs verlies

Het is niet vreemd als je in de beginjaren als ondernemer een relatief lage winst hebt, of zelfs verliezen maakt. In dit geval geldt voor de zelfstandigenaftrek dat deze niet hoger kan zijn dan de winst die je onderneming maakt. Anders kan de zelfstandigenaftrek ertoe leiden dat je onderneming een fiscaal verlies maakt. Maakt je onderneming verlies, dan is de zelfstandigenaftrek voor dat jaar nul, maar mag je deze meenemen naar volgende jaren.

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Indien je recht had op de zelfstandigenaftrek, maar deze door een tekort aan winsten niet hebt kunnen realiseren, dan mag je de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de negen volgende jaren ('carry forward'). Met andere woorden, indien je in een volgend jaar wél veel winst maakt, dan mag je de zelfstandigenaftrek die je in het voorgaande jaar niet hebt kunnen benutten alsnog op je fiscale winst in mindering brengen.

Verwerking zelfstandigenaftrek in je boekhouding

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek verwerk je niet in boekhoudprogramma Jortt. Je verwerkt deze in je inkomstenbelasting.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.