Wat is vlottende activa?

Vlottende activa zijn de bezittingen van je bedrijf, die relatief eenvoudig zijn om te zetten in contant geld. Vaak wordt aangehouden dat ze binnen een jaar omgezet kunnen worden. Vlottende activa worden ook bedrijfskapitaal genoemd of vlottende kapitaalgoederen. Naast vlottende activa kennen we ook vaste activa, de bezittingen die juist niet snel contant gemaakt kunnen worden.

De overheid schrijft voor in boek 2 titel 9 artikel 364 van het Burgerlijk Wetboek dat je een onderscheid maakt tussen vaste en vlottende activa in je boekhoudprogramma. Je moet deze apart op je balans en in je jaarrekening zetten en ook apart in je KvK jaarrekening deponeren bij de KvK. Zo bied je anderen inzicht in je bedrijf en via de cijfers van anderen weet je hoe een bedrijf waar je mee handelt of van plan bent te gaan handelen ervoor staat. Realiseer je wel dat deze cijfers niet up to date zijn daar ze vaak al anderhalf jaar oud zijn.

Doe je je boekhouding met boekhoudprogrammaJortt dan zie je de vlottende activa aan de linkerzijde van de balans staan als bedrijfskapitaal.

Wat valt er onder vlottende activa?

Onder vlottende activa vallen:

  • Je voorraden. Denk aan ingekochte grondstoffen en producten voor de verkoop, maar ook halffabrikaten en onderhanden werk. Voorraden worden gewaardeerd tegen de betaalde inkoopprijs of de kostprijs. Heb je goederen die moeilijk verhandelbaar zijn, de zogenaamde incourante goederen, dan moet je bij het waarderen van dit deel van je voorraad een lagere waarde dan de inkoopprijs hanteren. Je gebruikt dan de mogelijke verwachte verkoopprijs. Dit wordt de minimumwaarderingsregel genoemd.
  • De vorderingen van je bedrijf. Bijvoorbeeld je debiteuren: het geld dat jij nog moet ontvangen van je klanten die je factuur nog niet betaald hebben en dat op korte termijn gaan doen. Ook vooruitbetaalde rekeningen vallen hieronder en transitorische boekingen. Denk hierbij aan vooruitbetaalde abonnementen, je hebt dan een vordering op je leverancier die jou het betaalde nog moet leveren.
  • Liquide middelen: je kasgeld en het saldo op je diverse bankrekeningen en tussenrekeningen.
  • Aandelen van derde die jij in bezit hebt en die je makkelijk kunt verkopen.

Onderscheid in vlottende activa en vaste activa

De hoeveelheid en verhouding tussen je vlottende activa en je vaste activa geeft inzicht in het vermogen en de liquiditeit van je bedrijf. Heb je veel vlottende activa dan ben je als bedrijf in staat om sneller over geld te beschikken en aan je financiële verplichtingen te voldoen dan wanneer je bijvoorbeeld alles in vaste activa hebt.

In verschillende kengetallen wordt gerekend met vlottende activa of onderdelen van je:

Current ratio

De current ratio geeft aan in welke mate jij in staat bent aan je kortlopende schulden te voldoen. Kun je je leveranciers betalen met je voorraden en het geld in kas en op je bankrekeningen? Kortom hoe liquide ben je?

Current ratio = (Kas en Bank + Onbetaalde facturen klanten + voorraad)/ kortlopende schulden

Quick ratio

Ook de quick ratio meet in welke mate je in staat bent aan je kortlopende schulden te voldoen. In tegenstelling tot de current ratio worden hier de voorraden niet meegenomen.

Quick ratio = Kas en bank + onbetaalde facturen klanten)/ kortlopende schulden

Omloopsnelheid

De omloopsnelheid, of omzetsnelheid of omloopfrequentie van de voorraad, laat zien hoe snel je de producten die je gekocht hebt weer verkoopt. Hoe hoger de ratio hoe sneller je je producten verkoopt en hoe korter je voorraden opgeslagen zijn in je bedrijf. Het in de voorraad geïnvesteerde vermogen is dan weer beschikbaar en daarmee heb je een hogere liquiditeit in je bedrijf. De ratio geeft aan hoe vaak elk op voorraad gehouden product per jaar wordt verkocht.

Omloopsnelheid = jaarlijkse inkoopwaarde van de omzet / gemiddelde inkoopwaarde van de voorraad

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.