Wat zijn kengetallen?

Boekhouden met Jortt levert je inzicht in je cijfers. Maar hoe kan je jouw cijfers vergelijken met de cijfers van anderen? Daarvoor zijn een aantal kengetallen bepaald. Met deze kengetallen kun je kijken of jij met je bedrijf binnen de algemeen geldende richtlijnen zit en of je dus ergens snel moet bijsturen.

Veel gebruikte kengetallen zijn:

Jaarrekening

Kengetallen zijn vaak onderdeel van de jaarrekening. De jaarrekening voor bv’s en nv’s worden gedeponeerd bij de KvK. De jaarrekening is een opsomming van een groot aantal financiële gegevens. Door de gegevens met elkaar in verband te brengen, krijgen deze cijfers een grote waarde. Het worden daardoor Key Performance Indicator (KPI). Het voordeel van het werken met deze KPI’s heeft als voordeel dat een grote hoeveelheid gegevens uit een boekhouding kort en bondig wordt weergegeven. Hierdoor wordt het eenvoudig de ontwikkeling van een bedrijf weer te geven, of om een bedrijf te vergelijken met andere bedrijven.

Kengetallen zijn statisch. Dat betekent dat ze de toestand op een bepaald moment beschrijven.

Groepen kengetallen

Kengetallen zijn onder te verdelen in 4 groepen:

  • liquiditeitskengetallen
  • solvabiliteitskengetallen
  • rendabiliteitskengetallen
  • activiteitskengetallen

Liquiditeitskengetallen

De kengetallen met betrekking tot de liquiditeit geven aan of je bedrijf in staat is op korte termijn aan de direct opeisbare betalingsverplichtingen te voldoen. De liquiditeit is van belang voor de oordeelsvorming over de betalingsrisico’s. Een bedrijf met een lage liquiditeit is risicovoller dan een bedrijf met een hoge liquiditeit.

Solvabiliteitskengetallen

De kengetallen met betrekking tot de solvabiliteit geven aan of je bedrijf in staat is over een lange termijn aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Oftewel of je je schulden aan geldverstrekkers in de toekomst kunt blijven betalen. Solvabiliteit wordt ook aangeduid als weerstandsvermogen.

Rendabiliteitskengetallen

De kengetallen met betrekking tot de rendabiliteit geven informatie over de winstgevendheid van een bedrijf. Hierbij wordt de winst gerelateerd aan de omvang van het vermogen dat nodig was om deze winst te behalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen rentabiliteit op het totale vermogen en die van het eigen vermogen.

Activiteitskengetallen

De kengetallen met betrekking tot de activiteiten geven een beeld over de verschillende activiteiten van een organisatie. Bijvoorbeeld met betrekking tot de voorraden, vorderingen en schulden. Twee kengetallen die een belangrijk beeld geven over het werkkapitaal zijn de omloopsnelheid van de voorraad en de omloopsnelheid van de debiteuren.

Boekhoudprogramma

Een boekhoudprogramma kan de kengetallen vaak automatisch voor je berekenen.

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.