Jaarloon voor tabellen bijzondere beloningen 2024

Voor de tabellen voor bijzondere beloningen heb je een jaarloon nodig. Je baseert dit jaarloon op het loon uit kolom 14 van de loonstaat.

Er zijn 3 situaties mogelijk:

1. Het hele voorafgaande kalenderjaar loon betaald

Je gaat dan uit van het loon dat de werknemer in dat jaar van jou heeft gekregen.

2. Gedeelte van het voorafgaande kalenderjaar loon betaald

Je gaat dan uit van het tot een jaarloon herleide bedrag. Is de werknemer bijvoorbeeld op 15 november in dienst getreden en is zijn cumulatieve loon (kolom 14 van de loonstaat) op 31 december € 3.000, dan is het tot jaarloon herleide bedrag ((€ 3.000 : 1,5) x 12 =) € 24.000.

Is de werknemer het vorige jaar meerdere keren in- en uit dienst getreden, zoals bij oproep- en uitzendkrachten? Dan bereken je het jaarloon door het loon voor alle arbeidsverhoudingen met deze werknemer in dat jaar tot één jaarloon te herleiden.

3. In het huidige jaar in dienst gekomen

Je hebt de werknemer daarom in het voorafgaande kalenderjaar geen loon betaald. Je herleidt dan een jaarloon op basis van het lopende jaar. Je moet het jaarloon herleiden alsof je werknemer over het hele lopende jaar loon zou krijgen. Daarbij houd je rekening met alle loonbetalingen, dus ook met bijvoorbeeld incidentele betalingen of eventueel vastgelegde loonsverhogingen.

Als de werknemer wisselende inkomsten heeft, moet je gedurende het jaar van indiensttreding het te verwachten jaarloon bijstellen. Maar je mag ook volstaan met een eenmalige inschatting van het jaarloon vóór de eerste loonbetaling als je je daarbij baseert op wat voor jou gangbaar is.

Als de werknemer in het jaar van indiensttreding meerdere keren in- en uit dienst treedt (zoals bij oproep- en uitzendkrachten), maak je volgens de hoofdregel voor elke arbeidsverhouding een (nieuwe) inschatting. Maar je mag die inschatting ook maken voor het totaal van alle arbeidsverhoudingen met die werknemer.

Voor meer informatie, zie de Witte tabel bijzondere beloning Nederland, Standaard (uitgave januari 2024).

De content is door Jortt met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt Jortt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Lees de volledige disclaimer.